Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Daniel Gatner
Adwokat

Opublikowano: 2016-09-23

Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)

1. Wprowadzenie
Artykuł ten obejmuje syntetyczną charakterystykę modelowych założeń dla umowy dystrybucyjnej w Draft Common Frame of Reference (dalej DCFR) . Nie jest to jednak jedyny cel tego opracowania. Analiza odelowych rozwiązań dokonywana jest bowiem z perspektywy wstępu do rozważań nad ewentualną regulacją umowy dystrybucyjnej w prawie polskim. Problematyka ta jest aktualna z uwagi na trwające prace nad nowym polskim kodeksem cywilnym. Umowy o świadczenie usług z zakresu pośrednictwa, do jakich zalicza się umowa dystrybucyjna, zostały objęte zunifikowanym prawem europejskim o charakterze niewiążącym (soft law). W przypadku umów dystrybucyjnych zawieranych w obrocie międzynarodowym istotną rolę jako lex contractus czy lex mercatoria odgrywają ogólne reguły prawa modelowego — Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL) , opracowane przez Grupę Amsterdamską — Zasady Prawa Europejskiego dotyczące umowy agencji handlowej, franchisingu i dystrybucji (PECL CAFDC) oraz Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT (UNIDROIT PICC) , a także wzorce kontraktów dystrybucyjnych  pracowane przez wiele prywatnych organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń czy izb handlowych, w szczególności opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (International Chamber of Commerce — ICC) . Z uwzględnieniem wymienionych regulacji modelowych powstał opracowany przez Grupę Studyjną (Study Group on a E uropean Civil Code) oraz Grupę Acquis (Research Group on EC Private Law) Draft Common Frame of Reference z 2008 r. który wyodrębnił już różne typy umów, w tym umowę dystrybucyjną, podobnie jak jego ostatnia wersja z 2009 r. Co prawda DCFR powiela modelowe zasady wyrażone w PECL, to jednak jego twórcy poszli krok do przodu i podjęli próbę szczegółowych regulacji. Do takich zalicza się część E księgi IV DCFR zatytułowana „Commercial agency, franchise and distributorship” ...

Zapraszamy do zapoznania sie z całą zawartością publikacji na stronie:
http://www.transformacje.pl/2014/04/20141/

Pobierz publikację jako PDF

Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.