Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.

Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.

Daniel GatnerAdwokat

Jako adwokaci reprezentujący frankowiczów w sądach widzimy coraz większą skłonność tychże do udzielania zabezpieczeń w sprawach frankowych skutkujących wstrzymaniem spłat rat kredytowych.

Znacznym zachęceniem frankowiczów do podejmowania walki z bankami winny być co raz chętniej udzielane przez sądy zabezpieczenia, polegające na wstrzymaniu przez sąd obowiązku dokonywania spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytową do czasu uprawomocnienia się wyroku w danej sprawie.

Przybliżmy zatem nieco bardziej czym jest postępowanie zabezpieczające oraz kto i kiedy może z niego skorzystać.

Otóż, postępowanie zabezpieczające jest procesową formą tymczasowej ochrony prawnej i spełnia pomocniczą rolę w stosunku do postępowania rozpoznawczego (głównego). Jego celem jest zapewnienie efektywności orzeczenia wydanego w postępowaniu, w którym wierzyciel ma dochodzić swego roszczenia, jednakże bez przesądzania o kształcie przyszłego rozstrzygnięcia w sprawie. Naturalnie to czy sąd udzieli zabezpieczenia w danej sprawie zależy od woli sądu i umiejętności przekonania go do takiego rozwiązania. Zgodnie z art. 730 § 2 k.p.c. sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku, natomiast w myśl art. 7301 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Należy wyjaśnić, że roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli prima facie (czyli już na pierwszy rzut oka) jest znaczna szansa na jego istnienie, co nie wyklucza tego, iż w świetle głębszej analizy stanu faktycznego i prawnego, sąd poczyni odmienną ocenę (postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: z 27 kwietnia 2006 r. I ACz 468/08 - LEX nr 516571 i z 28 grudnia 2006 r. I ACz 1129/06 - LEX nr 516576). Istotnym jest, że nie musimy od razu wykazywać dowodowo, istnienia naszego roszczenia, a wystarczy uprawdopodobnienie jego istnienia. Zatem wymóg uprawdopodobnienia, a nie dowiedzenia istnienia roszczenia, oznacza zwolnienie strony, obciążonej ciężarem takiego uprawdopodobnienia, z obowiązku zachowania szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym (art. 243 k.p.c.). Do uprawdopodobnienia roszczenia nie jest natomiast wystarczające samo tylko przedstawienie gołosłownych twierdzeń co do okoliczności, które roszczenie to miałyby uzasadniać. Profesjonalny pełnomocnik doskonale wie na czym polegają te wymagania i potrafi w sposób należyty sformułować już w pozwie dodatkowy wniosek o udzielenie konkretnego zabezpieczenia interesów klienta na czas trwania długiego postępowania sądowego.

Zatem jeżeli przedłożymy już w pozwie, ewentualnie w toku postępowania po jego złożeniu do akt sprawy, dokumenty poświadczające np. zawarcie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF i warunki spłat jego rat, uprawdopodobnimy dochodzone przez nas roszczenie wobec pozwanego banku o zapłatę żądanej kwoty w przypadku stwierdzenia nieważności tej umowy bądź ustalenia bezskuteczności jej postanowień.

Z kolei, jeśli chodzi o drugą przesłankę udzielenia zabezpieczenia roszczenia, tj. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, w świetle art. 7301 § 2 k.p.c. istnieje on, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. W doktrynie podkreśla się, że osiągnięcie celu postępowania w sprawie w rozumieniu art. 7301 § 2 k.p.c. wiązać należy z rodzajem ochrony prawnej, której udzielenia żąda się w postępowaniu cywilnym. O istnieniu podstawy zabezpieczenia można mówić wtedy, gdy bez zabezpieczenia ochrona prawna udzielona w merytorycznym orzeczeniu w sprawie okaże się niepełna (A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II).

Najczęściej jednak w tzw. sprawach frankowych strona powodowa posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia dochodzonego roszczenia. Należy bowiem pamiętać, że zawarta umowa kredytowa, stworzyła wieloletni obowiązek spłacania rat kredytu, który to obowiązek w chwili postępowania sądowego trwa nadal. Ewentualne uwzględnienie roszczeń kredytobiorców o zapłatę (zwrot) należności spełnionych dotychczas na rzecz banku nie reguluje w sposób definitywny wzajemnych relacji stron. Tymczasem stwierdzenie nieważności umowy przesądza nie tylko o możliwości domagania się zwrotu już spełnionych świadczeń. Rozstrzyga również w sposób ostateczny o braku obowiązku spełniania na rzecz banku świadczeń w przyszłości, a więc o zezwoleniu na zaprzestanie spłaty kolejnych rat kredytu. Ustalające orzeczenie sądu znosi więc wątpliwości stron i zapobiega dalszemu sporowi o roszczenia banku wynikające z umowy. Na tym zaś polega interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c.

Często podnoszonym argumentem przemawiającym za zasadnością udzielenia zabezpieczenia jest również okoliczność znajdowania się przez którąkolwiek ze stron w trudnej sytuacji finansowej, co nie rzadko dotyczy także pozwanego banku np. kiedy bank działa w warunkach programu naprawczego. Musimy bowiem pamiętać, że spór z bankiem może potrwać dłuższy czas, w ciągu którego kredytobiorca cały czas spłaca zobowiązanie w często dosyć wysokiej kwocie miesięcznej, które po wygranej sprawie de facto może być uznane za nieważne, a mimo tego znacząco oddziaływać na sytuację finansową frankowicza, prowadzącą do jego zubożenia kosztem banku. Z drugiej strony także słaba sytuacja finansowa banku, lub perspektywa takiej sytuacji np. wielość pozwów kierowanych p-ko bankowi, załamanie kursu akcji banku na giełdzie mogą wpływać negatywnie na ewentualne wykonanie przez bank prawomocnego orzeczenia uwzględniającego roszczenia powodów.

Reasumując, na pewno dostępne w polskim prawie mechanizmy zabezpieczające interesy frankowiczów na czas trwania sporu z bankiem zwiększają komfort prowadzenia sprawy dla kredytobiorców i będą co raz częściej stosowane w praktyce sądowej. Co prawda opracowanie i właściwe przygotowanie wniosku o zabezpieczenie w pozwie wymaga większego nakładu pracy, to naszym zdaniem warto z dobrodziejstwa tego instrumentu korzystać.

Artykuł powstał na kanwie jednego z orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego w dniu 6 sierpnia 2019r. w sprawie o sygn. akt XXV C 355/18, LEX nr 2776447


Poniżej prezentujemy przykładowe postanowienie Sądu udzielające zabezpieczenia w sprawie frankowej:


Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. jest kluczowym organem decyzyjnym, który stanowi "najwyższą władzę" tej formy prawnej. To właśnie tutaj,...
Opublikowano: 2024-05-10
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Artykuł porównuje dwa sposoby zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: tradycyjny, z wykorzystaniem aktu notarialnego, oraz online,...
Opublikowano: 2024-04-24
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Niniejszy wpis zawierać będzie wykaz orientacyjnych kosztów, które ponoszą Klienci, decydujący się na założenie spółki w ww. formie z pomocą...
Opublikowano: 2024-02-13
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Spółki, które zarejestrowane zostały w Krajowym Rejestrze Sądowym są zobowiązane zgłaszać do tego rejestru zmiany danych. W jaki sposób prawidłowo...
Opublikowano: 2024-01-22
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku wydał wyrok, w którym ustosunkował się do zapytania skierowanego przez Sąd...
Opublikowano: 2023-12-19
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
W nawiązaniu do poprzedniego wpisu, w którym omawiałem kontrowersyjny wyrok wydany przez Sąd Najwyższy w dniu 19 września 2023 roku dotyczący...
Opublikowano: 2023-11-04
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
W dniu 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy w sprawie frankowej o sygn. II CSKP 1627/22 dotyczącej konsumenckiej umowy kredytowej...
Opublikowano: 2023-10-10
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
W związku z faktem, iż w dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A., wierzyciele tego podmiotu,...
Opublikowano: 2023-08-07
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Założenie własnej firmy w formie spółki handlowej jest związane z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków. Dlatego też...
Opublikowano: 2023-05-15
Wznowienie postępowania podatkowego
Wznowienie postępowania podatkowego
Opublikowano: 2023-04-15
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Pytanie zawarte w tytule niemniejszego wpisu bardzo często nurtuje klientów frankowych. Odpowiedź na nie jest jednoznaczna i nie pozostawia – w świetle...
Opublikowano: 2023-03-14
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności została uregulowana także na gruncie przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2022.859)....
Opublikowano: 2023-02-14
Znamiona oszustwa podatkowego
Znamiona oszustwa podatkowego
Opublikowano: 2022-11-14
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Ostatnie dane pokazują, iż aż około 98% spraw frankowych rozstrzyganych jest przez sądy na korzyść frankowiczów. Obserwuje się ponadto w ostatnich...
Opublikowano: 2022-04-25
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Jak wiadomo, nieważna czynność prawna nie wywołuje zamierzonych...
Opublikowano: 2021-01-07
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze coraz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu...
Opublikowano: 2020-05-13
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Ile można zyskać na wytoczeniu sprawy bankowi...
Opublikowano: 2019-10-22
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Pomoc adwokata w sprawach karnych to jedna z jego...
Opublikowano: 2019-07-04
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Od wieków najbardziej popularną przyczyną rozpadu...
Opublikowano: 2019-04-24
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Uwzględnienie powództwa frankowicza...
Opublikowano: 2019-02-24
Kiedy otrzymam rozwód?
Kiedy otrzymam rozwód?
Częstym pytaniem Klientów Kancelarii w sprawach o rozwód...
Opublikowano: 2019-02-02
Odszkodowanie za opóźniony lot
Odszkodowanie za opóźniony lot
Zmora każdego kto gdziekolwiek leciał na wakacje czyli...
Opublikowano: 2019-01-08
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Najsurowszym środkiem zapobiegawczym w polskiej procedurze...
Opublikowano: 2018-11-27
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Opublikowano: 2016-09-23
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu...
Opublikowano: 2016-09-23
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca...
Opublikowano: 2016-09-23
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a...
Opublikowano: 2016-09-23
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of...
Opublikowano: 2016-09-23
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania...
Opublikowano: 2016-09-23

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.