Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – ustawowy obowiązek zgłoszenia danych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – ustawowy obowiązek zgłoszenia danych

Daniel GatnerAdwokat

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) to rejestr, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, służąc gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych podmiotów, które wymienia ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. CRBR jest jawny, mając charakter publiczny.

Jakie jest znaczenie powołania tego rodzaju rejestru? Otóż najważniejszym zadaniem rejestru jest zapobieganie i zwalczanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – zwłaszcza w zakresie uniemożliwienia przestępcom ukrywania swej tożsamości, przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli informacji, co z kolei owocuje wzrostem zaufania do rynku finansowego oraz uczestników obrotu gospodarczego.

Obowiązek zgłoszenia danych do CRBR spoczywa tylko i wyłącznie na osobie, która uprawniona jest do reprezentacji spółki. Zgłoszenie danych odbywa się bezpłatnie, w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej crbr.podatki.gov.pl (z wykorzystaniem wzoru dokumentu elektronicznego, który udostępniony jest w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych pod numerem: 2023/03/07/12257).

Obwiązek zgłoszenia danych do CRBR musi być zrealizowany w ustawowych terminach przewidzianych dla spółek, które to terminy są uzależnione od daty wpisu spółki do KRS. W przypadku spółek wpisanych do KRS przed dniem 13.10.2019 r. obowiązek zgłoszenia danych upłynął w dniu 13.07.2020 r. Natomiast spółki wpisane do KRS po dniu 13.10.2019 r. informacje do CRBR powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS (lub od zmiany danych). Z kolei spółki, które wpisano do KRS po 10.11.2022 r. powinny zgłosić dane do CRBR w terminie 14 dni od dnia wpisu do KRS (lub od zmiany danych).

Kto podlega obowiązkowi zgłoszenia danych do CRBR? Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych: spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych, spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółek partnerskich, europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, spółek europejskich, spółdzielni, spółdzielni europejskich, stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, fundacji. trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu.

Dane, które należy zgłosić do CRBR obejmują:

 • dane identyfikacyjne podmiotów:

  • nazwę (firmę) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust,

  • formę organizacyjną,

  • siedzibę lub w przypadku trustu miejsce zamieszkania lub siedzibę powiernika trustu lub osoby zajmującej stanowisko równoważne,

  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w przypadku trustu nazwę właściwego rejestru wraz z numerem, o ile został wpisany do rejestru,

  • NIP, o ile został nadany;

 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego podmiotów:

  • imię i nazwisko,

  • każde posiadane obywatelstwo (w przypadku posiadania kilku obywatelstw, a zgłoszonego tylko jednego obywatelstwa przed 31 października 2021 r., należało dokonać uzupełnienia o kolejne posiadane obywatelstwa do 30 kwietnia 2022 r. - zgodnie z art. 17 o zmianie ustawy pppft Dz.U. z 2021, poz. 815),

  • państwo zamieszkania,

  • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL,

 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego trustu:

  • imię i nazwisko,

  • każde posiadane obywatelstwo,

  • państwo zamieszkania,

  • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL,

  • w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte, informacje o grupie osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.

 • informacje o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta:

 • charakter uprawnień przysługujących beneficjentowi,

 • rodzaj uprawnień,

 • jednostka miary,

 • wartość,

 • opis uprzywilejowania,

 • pośrednie uprawnienia właścicielskie,

 • inne uprawnienia,

 • pośrednie uprawnienia właścicielskie,

 • inne uprawnienia i ich opis,

 • dane zgłaszających:

 • dane identyfikacyjne zgłaszającego: PESEL, data urodzenia, pierwsze imię, imię drugie i kolejne, nazwisko, kraj obywatelstwa, kraj zamieszkania,

 • informacja o funkcji zgłaszającego: funkcja zgłaszającego, inne informacje,

 • klauzula odpowiedzialności (o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

Istotne jest podkreślenie, iż za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia danych do CRBR lub aktualizacji danych, grożą surowe kary. Kontrolę w tym zakresie przeprowadza Krajowa Administracja Skarbowa. Kara za brak zgłoszenia, zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, dokonanie zgłoszenia po terminie, lecz również w przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia zaktualizowanych danych do rejestru może wynieść nawet do 1.000.000 zł. Podczas wymierzania kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia, oraz takie okoliczności, jak niezgłoszenie danych lub tylko opóźnienie w ich zgłoszeniu, intencje zgłaszającego itp.

Reasumując, biorąc pod uwagę znaczne sformalizowanie czynności zgłoszenia danych do CRBR, konieczność przestrzegania terminów w tym zakresie, wypełnienia formularza, wreszcie surowe kary grożące za brak zgłoszenia danych lub ich aktualizacji, należy podkreślić znaczenie profesjonalnej pomocy prawnej w tym zakresie. Nasza Kancelaria świadczy usługi również w zakresie kompleksowej pomocy prawnej w zgłaszaniu podmiotów do CRBR, dlatego warto z niej skorzystać.

Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. jest kluczowym organem decyzyjnym, który stanowi "najwyższą władzę" tej formy prawnej. To właśnie tutaj,...
Opublikowano: 2024-05-10
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Artykuł porównuje dwa sposoby zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: tradycyjny, z wykorzystaniem aktu notarialnego, oraz online,...
Opublikowano: 2024-04-24
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Niniejszy wpis zawierać będzie wykaz orientacyjnych kosztów, które ponoszą Klienci, decydujący się na założenie spółki w ww. formie z pomocą...
Opublikowano: 2024-02-13
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Spółki, które zarejestrowane zostały w Krajowym Rejestrze Sądowym są zobowiązane zgłaszać do tego rejestru zmiany danych. W jaki sposób prawidłowo...
Opublikowano: 2024-01-22
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku wydał wyrok, w którym ustosunkował się do zapytania skierowanego przez Sąd...
Opublikowano: 2023-12-19
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
W nawiązaniu do poprzedniego wpisu, w którym omawiałem kontrowersyjny wyrok wydany przez Sąd Najwyższy w dniu 19 września 2023 roku dotyczący...
Opublikowano: 2023-11-04
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
W dniu 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy w sprawie frankowej o sygn. II CSKP 1627/22 dotyczącej konsumenckiej umowy kredytowej...
Opublikowano: 2023-10-10
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
W związku z faktem, iż w dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A., wierzyciele tego podmiotu,...
Opublikowano: 2023-08-07
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Założenie własnej firmy w formie spółki handlowej jest związane z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków. Dlatego też...
Opublikowano: 2023-05-15
Wznowienie postępowania podatkowego
Wznowienie postępowania podatkowego
Opublikowano: 2023-04-15
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Pytanie zawarte w tytule niemniejszego wpisu bardzo często nurtuje klientów frankowych. Odpowiedź na nie jest jednoznaczna i nie pozostawia – w świetle...
Opublikowano: 2023-03-14
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności została uregulowana także na gruncie przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2022.859)....
Opublikowano: 2023-02-14
Znamiona oszustwa podatkowego
Znamiona oszustwa podatkowego
Opublikowano: 2022-11-14
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Ostatnie dane pokazują, iż aż około 98% spraw frankowych rozstrzyganych jest przez sądy na korzyść frankowiczów. Obserwuje się ponadto w ostatnich...
Opublikowano: 2022-04-25
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Jak wiadomo, nieważna czynność prawna nie wywołuje zamierzonych...
Opublikowano: 2021-01-07
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze coraz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu...
Opublikowano: 2020-05-13
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Ile można zyskać na wytoczeniu sprawy bankowi...
Opublikowano: 2019-10-22
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Pomoc adwokata w sprawach karnych to jedna z jego...
Opublikowano: 2019-07-04
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Od wieków najbardziej popularną przyczyną rozpadu...
Opublikowano: 2019-04-24
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Uwzględnienie powództwa frankowicza...
Opublikowano: 2019-02-24
Kiedy otrzymam rozwód?
Kiedy otrzymam rozwód?
Częstym pytaniem Klientów Kancelarii w sprawach o rozwód...
Opublikowano: 2019-02-02
Odszkodowanie za opóźniony lot
Odszkodowanie za opóźniony lot
Zmora każdego kto gdziekolwiek leciał na wakacje czyli...
Opublikowano: 2019-01-08
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Najsurowszym środkiem zapobiegawczym w polskiej procedurze...
Opublikowano: 2018-11-27
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Opublikowano: 2016-09-23
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu...
Opublikowano: 2016-09-23
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca...
Opublikowano: 2016-09-23
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a...
Opublikowano: 2016-09-23
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of...
Opublikowano: 2016-09-23
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania...
Opublikowano: 2016-09-23

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.