Po co mi adwokat w sprawie karnej?

Po co mi adwokat w sprawie karnej?

Daniel GatnerAdwokat
Pomoc adwokata w sprawach karnych to jedna z jego podstawowych czynności zawodowych. Adwokat z odpowiednim doświadczeniem zawodowym i podejściem w sprawach karnych może okazać się nieocenionym wsparciem, co w efekcie pozwoli:
 • uniknąć Ci podjęcia błędnych decyzji skutkujących poważnymi konsekwencjami;
 • ograniczyć Ci i Twoim bliskim niepotrzebnych nerwów i stresu;
 • właściwie zdefiniować potrzebne w sprawie dowody;
 • właściwie zinterpretować zebrany w sprawie materiał dowodowy;
 • zminimalizować ewentualną dolegliwość karną w postaci np. wynegocjowania korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze;
 • odwołać się od decyzji organów ścigania z jakimi się nie zgadzasz i zweryfikować ich słuszność przed sądem;
 • przygotować stosowne wnioski o umorzenie postępowania, czy na etapie sądowym o uniewinnienie, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy;
 • zrealizować w pełni Twoje fundamentalne prawa jakimi są prawo do obrony i domniemanie niewinności.

Co to jest sprawa karna?

Sprawa karna najprościej rzecz ujmując to postępowanie, jakie toczy się w oparciu o przepisy określonych ustaw karnych opisujących poszczególne rodzaje czynów zabronionych i zmierzające do osądzenia sprawcy takiego czynu zabronionego.

Kiedy i kto może skontaktować się z adwokatem oraz udzielić upoważnienia do obrony?

Co istotne, kontakt z adwokatem powinien mieć miejsce niezwłocznie po otrzymaniu wezwania celem przesłuchania w charakterze podejrzanego lub powzięcia informacji, że postępowanie karne może zostać wszczęte przeciwko Tobie, a także niezwłocznie po zatrzymaniu danej osoby. Naturalnie mowa tutaj o sprawach, w których postępowanie toczy się już, albo możemy z wysokim prawdopodobieństwem przypuszczać, iż będzie się toczyło przeciwko określonej osobie czy osobom. Wówczas adwokat będzie wprowadzony w sprawę od samego początku, co pozwoli uniknąć wielu błędów jakie może nieświadomie popełnić osoba podejrzana, a także będzie w stanie przygotować najlepszą dla danej sytuacji taktykę obrończą oraz w efekcie pomóc najbardziej efektywnie.

Adwokat po otrzymaniu stosownego upoważnienia do obrony podpisanego przez Ciebie osobiście lub inną osobę, co musisz później potwierdzić (jeżeli jesteś pozbawiony wolności, zatrzymany, tymczasowo aresztowany) przystępuje formalnie do sprawy w charakterze obrońcy, może podjąć kontakt z właściwą jednostką Policji, prokuratury w zależności, gdzie prowadzona jest sprawa, zapoznać się z aktami sprawy, wykonać jej fotokopie i dokonać jej analizy. Istotne jest to, że ustanowiony w sprawie adwokat będzie otrzymywał stosowne informacje od organu ścigania prowadzącego Twoją sprawę o terminach i rodzajach czynności podejmowanych w sprawie. Adwokat karny będzie naturalnie mógł wziąć udział w czynnościach przesłuchania jako Twój obrońca, zadawać pytania, dbać o zgodne z procedurą protokołowanie przebiegu czynności procesowej, składać stosowne wnioski mające na celu zapewnić ochronę Twoich praw i interesów jako podejrzanego, a po trafieniu aktu oskarżenia do sądu jako oskarżonego.

adwokat w sprawach karnych


Kto ustanawia obrońcę, jeżeli dana osoba jest pozbawiona wolności i ma ograniczony kontakt?

W praktyce często dochodzi do sytuacji w których osoba potrzebująca pomocy w sprawie karnej nie może ustanowić adwokata osobiście, ponieważ została zatrzymana przez Policję, tymczasowo aresztowana lub wykonuje już karę pozbawienia wolności. Wówczas poszukiwanie adwokata spoczywa na osobach z najbliższego otoczenia danej osoby.

Jak wynika bowiem z art. 83 § 1 kodeksu postępowania karnego obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Zgodnie z § 2 tego artykułu, upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.

Kiedy osoba potrzebująca pomocy adwokata nie może ustanowić go samodzielnie, do Kancelarii Adwokackiej może zgłosić się inna osoba i wcale nie musi być to osoba najbliższa, a na przykład kolega lub przyjaciel. Wówczas organ procesowy ma obowiązek powiadomienia o tym oskarżonego/podejrzanego, który zachowuje prawo do zmiany obrońcy na innego, samodzielnie wybranego i umocowanego przez oskarżonego. Ustanowienie obrońcy przez inną osobę ma zatem charakter tymczasowy, gdyż oskarżony musi ten wybór zaakceptować.

Jaka jest rola adwokata w postępowaniu karnym?

Zadaniem adwokata w toku postępowania karnego występującego w charakterze obrońcy jest przede wszystkim działanie na korzyść swojego Klienta, składanie różnego rodzaju pism procesowych prezentujących stanowisko obrońcy w sprawie na każdym jej etapie. Istotnymi są w szczególności:
 • wniosek o udostępnienie akt postępowania;
 • wnioski dowodowe mające na celu przesłuchanie określonych świadków, zwrócenia się o określone dokumenty czy przedłożenie potrzebnych dokumentów, sporządzenie opinii przez biegłych sądowych;
 • zastrzeżenia i uwagi do wydanych opinii biegłych, wnioski o innego biegłego;
 • zażalenie na decyzje organów ścigania z którymi się nie zgadzasz m.in. na zatrzymanie, przeszukanie, zabezpieczenie, zastosowanie aresztu tymczasowego, poręczenia majątkowego, dozoru policji czy zakazu opuszczania kraju, zażalenie na zatrzymanie prawo jazdy oraz wiele innych;
 • wniosek o umorzenie postępowania.
W przypadku wydania decyzji przez organ ścigania prowadzący Twoja sprawę, z którą się nie zgadzasz, Twój obrońca może sporządzić, wnieść i popierać stosowne odwołanie.

Na etapie sądowym, kiedy akt oskarżenia czy wniosek o ukaranie, trafił już do sądu, adwokat bierze udział w rozprawie, ma możliwość zadawania pytań świadkom, biegłym, innym stronom postępowania, składania zastrzeżeń, wniosków. Może składać oświadczenia procesowe ustnie do protokołu z rozprawy, a na koniec podsumowuje ustnie, pisemnie całe postępowanie, zgromadzone materiały dowodowe w tzw. mowie końcowej.wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Wzór wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii.
ZOBACZ
Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – najważniejszy organ w spółce
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. jest kluczowym organem decyzyjnym, który stanowi "najwyższą władzę" tej formy prawnej. To właśnie tutaj,...
Opublikowano: 2024-05-10
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanie
Artykuł porównuje dwa sposoby zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: tradycyjny, z wykorzystaniem aktu notarialnego, oraz online,...
Opublikowano: 2024-04-24
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Koszty założenia spółki z o.o. z udziałem profesjonalnego pełnomocnika.
Niniejszy wpis zawierać będzie wykaz orientacyjnych kosztów, które ponoszą Klienci, decydujący się na założenie spółki w ww. formie z pomocą...
Opublikowano: 2024-02-13
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Rejestracja zmian danych spółki w KRS. W jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek o zmianę danych?
Spółki, które zarejestrowane zostały w Krajowym Rejestrze Sądowym są zobowiązane zgłaszać do tego rejestru zmiany danych. W jaki sposób prawidłowo...
Opublikowano: 2024-01-22
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Co dla frankowiczów oznacza kolejny korzystny dla nich wyrok TSUE?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku wydał wyrok, w którym ustosunkował się do zapytania skierowanego przez Sąd...
Opublikowano: 2023-12-19
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem o prawo zatrzymania wobec frankowiczów
W nawiązaniu do poprzedniego wpisu, w którym omawiałem kontrowersyjny wyrok wydany przez Sąd Najwyższy w dniu 19 września 2023 roku dotyczący...
Opublikowano: 2023-11-04
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
W dniu 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy w sprawie frankowej o sygn. II CSKP 1627/22 dotyczącej konsumenckiej umowy kredytowej...
Opublikowano: 2023-10-10
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
Frankowiczu, pamiętaj o zgłoszeniu swoich wierzytelności dotyczących Getin Bank syndykowi!
W związku z faktem, iż w dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A., wierzyciele tego podmiotu,...
Opublikowano: 2023-08-07
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Kompleksowa rejestracja spółki handlowej
Założenie własnej firmy w formie spółki handlowej jest związane z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków. Dlatego też...
Opublikowano: 2023-05-15
Wznowienie postępowania podatkowego
Wznowienie postępowania podatkowego
Opublikowano: 2023-04-15
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Czy można dochodzić sądownie od banku zwrotu rat spłaconego w całości kredytu frankowego?
Pytanie zawarte w tytule niemniejszego wpisu bardzo często nurtuje klientów frankowych. Odpowiedź na nie jest jednoznaczna i nie pozostawia – w świetle...
Opublikowano: 2023-03-14
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle przepisów karnoskarbowych
Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności została uregulowana także na gruncie przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2022.859)....
Opublikowano: 2023-02-14
Znamiona oszustwa podatkowego
Znamiona oszustwa podatkowego
Opublikowano: 2022-11-14
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Frankowicze w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
Ostatnie dane pokazują, iż aż około 98% spraw frankowych rozstrzyganych jest przez sądy na korzyść frankowiczów. Obserwuje się ponadto w ostatnich...
Opublikowano: 2022-04-25
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Słów kilka o skutkach unieważnienia umowy kredytowej przez sąd
Jak wiadomo, nieważna czynność prawna nie wywołuje zamierzonych...
Opublikowano: 2021-01-07
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze na czas sporu z bankiem, co raz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu.
Frankowicze coraz częściej mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat kredytu...
Opublikowano: 2020-05-13
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Kredyt we frankach – ile tak naprawdę można odzyskać?
Ile można zyskać na wytoczeniu sprawy bankowi...
Opublikowano: 2019-10-22
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Po co mi adwokat w sprawie karnej?
Pomoc adwokata w sprawach karnych to jedna z jego...
Opublikowano: 2019-07-04
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Zdrada małżonka niejedno ma imię
Od wieków najbardziej popularną przyczyną rozpadu...
Opublikowano: 2019-04-24
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Pomoc frankowiczom - możliwe rozstrzygnięcia sądowe
Uwzględnienie powództwa frankowicza...
Opublikowano: 2019-02-24
Kiedy otrzymam rozwód?
Kiedy otrzymam rozwód?
Częstym pytaniem Klientów Kancelarii w sprawach o rozwód...
Opublikowano: 2019-02-02
Odszkodowanie za opóźniony lot
Odszkodowanie za opóźniony lot
Zmora każdego kto gdziekolwiek leciał na wakacje czyli...
Opublikowano: 2019-01-08
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?
Najsurowszym środkiem zapobiegawczym w polskiej procedurze...
Opublikowano: 2018-11-27
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy
Opublikowano: 2016-09-23
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu internetowego?
Co powinien zawierać regulamin serwisu lub sklepu...
Opublikowano: 2016-09-23
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca powinien wiedzieć?
Giodo i ochrona danych osobowych - co przedsiębiorca...
Opublikowano: 2016-09-23
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a prawo autorskie
Wykorzystywanie zdjęć, tekstów, wzorców i programów a...
Opublikowano: 2016-09-23
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of...
Opublikowano: 2016-09-23
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania ofert drogą elektroniczną.
Uwagi po roku obowiązywania zmiany sposobu wysyłania...
Opublikowano: 2016-09-23

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.