Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)

Joanna KoczurDr nauk prawnych, adwokat
Z reguły jest tak, iż w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i zarazem trwały rozkład pożycia, to stanowi to podstawę do udzielenia przez sąd rozwodu (zob. Kiedy otrzymam rozwód?). Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, o których będzie mowa w tym oraz kolejnych wpisach.

Dobro wspólnych, małoletnich dzieci

Pierwszą z negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu – pomimo zaistnienia między małżonkami trwałego i zupełnego rozkładu pożycia – jest sytuacja, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków i dobro to mogłoby wówczas ucierpieć (zob. art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Warto zaważyć, iż jest to również negatywna przesłanka do orzeczenia pomiędzy małżonkami separacji (zob. art. 611 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Kiedy zatem – z uwagi na tę właśnie negatywną przesłankę – małżonkowie nie otrzymają rozwodu?

Otóż wskazać należy, iż w praktyce rzadko zapadają wyroki, które „odmawiają” rozwodu (oddalają powództwo) z uwagi na dobro wspólnych małoletnich dzieci stron. Jest tak dlatego, że rozwód zazwyczaj nie pogarsza sytuacji małoletnich dzieci, gdyż usuwa on właśnie objawy wywierające negatywny wpływ na ich wychowanie, a towarzyszące rozkładowi pożycia, a ponadto rodzice rozwodzą się ze sobą, a nie ze swymi dziećmi, toteż nie zmienią po rozwodzie swego stosunku do nich, a ci z kolei, którzy nie troszczą się o dzieci, nie poprawią swych relacji z nimi pomimo odmowy orzeczenia rozwodu (zob. K. Flaga-Gieruszyńska, Ochrona dobra dziecka w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich [w:] M. Boratyńska (red.) Ochrona strony słabszej stosunku prawnego, LEX 2016).

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny

Podkreślenia wymaga ponadto fakt, iż pojęcie „dobro dziecka” należy rozumieć holistycznie, nie ograniczając go tylko i wyłącznie do pogorszenia warunków ekonomicznych, w jakich będzie funkcjonowało dziecko po rozwodzie. Trafnie kwestię tę ujął Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 17.12.1999 r. (III CKN 850/99), stwierdzając, że: „aspekt ekonomiczny będący następstwem orzeczenia rozwodu i akcentowanie pogarszania się sytuacji dzieci jedynie w tym finansowym kontekście, nie może samodzielnie i jednoznacznie przesądzać o tym, że dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu. Ustawowe pojęcie „dobro dziecka” wymaga każdorazowo oceny sytuacji wspólnych małoletnich dzieci z punktu widzenia przyszłego, to jest po rozwodzie, zaspokojenia ich potrzeb i to nie tylko za pomocą świadczeń o charakterze majątkowym, ale również i o charakterze niemajątkowym. W każdym, przeto procesie o rozwód małżonków mających wspólne małoletnie dzieci sądy zobowiązane są wnikliwie badać wpływ skutków rozwodu na dobro tychże dzieci i wyjaśniać swoją ocenę takiego hipotetycznego wpływu za pomocą odpowiednich dowodów”. Ważne – oprócz warunków ekonomicznych – będą więc również kwestie o charakterze uczuciowym, a ponadto sposób ukształtowania atmosfery domowej, możliwości rozwoju i inne kwestie nie mające charakteru majątkowego, które towarzyszą dziecku oraz kierunek, w jakim ulegną one zmianie na skutek ustania małżeństwa jego rozwodzących się rodziców (por. K. Flaga-Gieruszyńska, Ochrona dobra dziecka…).

Uchwała sądu

Konkretne stany faktyczne, które uzasadniać będą zastosowanie omawianej przesłanki negatywnej rozwodu wskazał w uchwale z dnia 18.03.1968 r. (III CZP 70/66) Sąd Najwyższy: „Uszczerbku dla małoletnich dzieci można się dopatrzyć w orzeczeniu rozwodu, gdy istniejący stan faktyczny nie pozwala na rozstrzygnięcie o sytuacji dzieci w sposób zapewniający zaspokojenie ich potrzeb materialnych i moralnych co najmniej w takim zakresie, w jakim potrzeby te zaspokajane są obecnie. Dotyczy to zwłaszcza wypadków, w których wspólna piecza faktyczna obojga rodziców jest w ustalonych okolicznościach konieczna i w pewnym zakresie wykonywana, a istniejące pomiędzy małżonkami stosunki nie rokują szans utrzymania tego stanu rzeczy po rozwodzie. Za wnioskiem, że dobro dzieci ucierpi wskutek rozwodu, może przemawiać nieustępliwe stanowisko małżonków co do sposobu wykonywania w przyszłości władzy rodzicielskiej, a zwłaszcza domaganie się każdego z rodziców, by dzieci powierzono jemu z wyłączeniem wszelkiej ingerencji drugiego małżonka. Dotyczy to w szczególności wypadków, gdy istnieją podstawy do przewidywania, że utrzymanie status quo w stosunkach wzajemnych rodziców będzie dla ich małoletnich dzieci bardziej korzystne”.

Wszystko zależeć będzie zatem od konkretnej sytuacji, ale jak już wyżej wspomniano, sytuacje tego rodzaju (tj. że utrzymanie statusu quo w stosunkach wzajemnych rodziców będzie dla dzieci bardziej konieczne, czy wspólna piecza faktyczna obojga rodziców będzie w ustalonych okolicznościach konieczna, a nie jest możliwa do utrzymania po rozwodzie) należą w praktyce do rzadkości.

Pomoc adwokata rodzinnego

Jeśli chcesz skonsultować swój pozew rozwodowy oraz szukasz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej rozwodu, to skontaktuj się z nami. Codziennie pomagamy naszym klientom w sprawach rozwodowych, proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania oraz świadczymy pomoc w kompleksowym procesie redukując stres naszych klientów związany z rozwodem do minimum.

wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Wzór pozwu o rozwód
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii.
ZOBACZ
Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej?
Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej?
Po tym, jak pod koniec 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego polecił bankom, by te dążyły do zawierania z klientami ugód w sprawach...
Opublikowano: 2021-10-14
Polski Ład – czy warto rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o.?
Polski Ład – czy warto rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o.?
Polski Ład to społeczno-gospodarczy plan odbudowy gospodarki państwa po pandemii. Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych....
Opublikowano: 2021-08-27
Wyznaczono nowy termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów
Wyznaczono nowy termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów
W dniu 2 września 2021 roku Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie rozpozna istotne zagadnienia prawne przedstawione przez I Prezes SN, a...
Opublikowano: 2021-07-30
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III
Kończąc przegląd podstaw odpowiedzialności członków zarządu zawartych w Ustawie ...
Opublikowano: 2021-05-26
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część II
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część II
Na podstawie przepisów KK członek zarządu może ponieść odpowiedzialność karną w ...
Opublikowano: 2021-02-12
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część I
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część I
Członkowie zarządu spółek handlowych niewątpliwie mogą ponosić odpowiedzialność ...
Opublikowano: 2020-10-13
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Opublikowano: 2020-04-17
Areszt tymczasowy – ile może trwać i kiedy się go stosuje?
Areszt tymczasowy – ile może trwać i kiedy się go stosuje?
Tymczasowe aresztowanie należy do najbardziej dotkliwych środków zapobiegawczych...
Opublikowano: 2019-08-18
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.3)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.3)
Kończąc przegląd negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu...
Opublikowano: 2019-07-22
Rozwodzimy się! Ale co z dziećmi?
Rozwodzimy się! Ale co z dziećmi?
Rozwód to z pewnością traumatyczne przeżycie nie tylko dla rozwodzących się rodziców...
Opublikowano: 2019-06-22
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.2)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.2)
Kontynuując przegląd negatywnych przesłanek...
Opublikowano: 2019-06-11
Kiedy cudzoziemiec musi opuścić kraj?
Kiedy cudzoziemiec musi opuścić kraj?
Przypadki, które uzasadniają wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca...
Opublikowano: 2019-06-05
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)
Z reguły jest tak, iż w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny...
Opublikowano: 2019-05-30
Obawa matactwa a stosowanie aresztu tymczasowego
Obawa matactwa a stosowanie aresztu tymczasowego
Obawa matactwa oskarżonego wskazuje na możliwość...
Opublikowano: 2019-05-16
Co powinieneś wiedzieć o ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
Co powinieneś wiedzieć o ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami...
Opublikowano: 2019-04-11
Kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu?
Kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu?
Sytuacje, w których przysługuje prawo do posiadania obrońcy z urzędu...
Opublikowano: 2019-04-04
Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska i jak podzielić majątek wspólny?
Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska i jak podzielić majątek wspólny?
Poruszamy kwestię ustania wspólności majątkowej małżeńskiej...
Opublikowano: 2019-03-25
SDE - System Dozoru Elektronicznego
SDE - System Dozoru Elektronicznego
Tytułowy SDE to nic innego niż skrót od systemu dozoru elektronicznego...
Opublikowano: 2019-03-08
Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?
Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?
Kolejny artykuł z zakresu tymczasowego aresztowania...
Opublikowano: 2019-01-18
Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice
Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice
Czy znane sa Wam podstawowe różnice w zakresie skutków...
Opublikowano: 2018-12-20
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki – w świetle własnych badań...
Opublikowano: 2016-12-12

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.