Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Joanna Koczur
DR NAUK PRAWNYCH, ADWOKAT

Opublikowano: 2019-05-30

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)

Z reguły jest tak, iż w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i zarazem trwały rozkład pożycia, to stanowi to podstawę do udzielenia przez sąd rozwodu (zob. Kiedy otrzymam rozwód?). Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, o których będzie mowa w tym oraz kolejnych wpisach.

Dobro wspólnych, małoletnich dzieci

Pierwszą z negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu – pomimo zaistnienia między małżonkami trwałego i zupełnego rozkładu pożycia – jest sytuacja, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków i dobro to mogłoby wówczas ucierpieć (zob. art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Warto zaważyć, iż jest to również negatywna przesłanka do orzeczenia pomiędzy małżonkami separacji (zob. art. 611 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Kiedy zatem – z uwagi na tę właśnie negatywną przesłankę – małżonkowie nie otrzymają rozwodu?

Otóż wskazać należy, iż w praktyce rzadko zapadają wyroki, które „odmawiają” rozwodu (oddalają powództwo) z uwagi na dobro wspólnych małoletnich dzieci stron. Jest tak dlatego, że rozwód zazwyczaj nie pogarsza sytuacji małoletnich dzieci, gdyż usuwa on właśnie objawy wywierające negatywny wpływ na ich wychowanie, a towarzyszące rozkładowi pożycia, a ponadto rodzice rozwodzą się ze sobą, a nie ze swymi dziećmi, toteż nie zmienią po rozwodzie swego stosunku do nich, a ci z kolei, którzy nie troszczą się o dzieci, nie poprawią swych relacji z nimi pomimo odmowy orzeczenia rozwodu (zob. K. Flaga-Gieruszyńska, Ochrona dobra dziecka w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich [w:] M. Boratyńska (red.) Ochrona strony słabszej stosunku prawnego, LEX 2016).

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny

Podkreślenia wymaga ponadto fakt, iż pojęcie „dobro dziecka” należy rozumieć holistycznie, nie ograniczając go tylko i wyłącznie do pogorszenia warunków ekonomicznych, w jakich będzie funkcjonowało dziecko po rozwodzie. Trafnie kwestię tę ujął Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 17.12.1999 r. (III CKN 850/99), stwierdzając, że: „aspekt ekonomiczny będący następstwem orzeczenia rozwodu i akcentowanie pogarszania się sytuacji dzieci jedynie w tym finansowym kontekście, nie może samodzielnie i jednoznacznie przesądzać o tym, że dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu. Ustawowe pojęcie „dobro dziecka” wymaga każdorazowo oceny sytuacji wspólnych małoletnich dzieci z punktu widzenia przyszłego, to jest po rozwodzie, zaspokojenia ich potrzeb i to nie tylko za pomocą świadczeń o charakterze majątkowym, ale również i o charakterze niemajątkowym. W każdym, przeto procesie o rozwód małżonków mających wspólne małoletnie dzieci sądy zobowiązane są wnikliwie badać wpływ skutków rozwodu na dobro tychże dzieci i wyjaśniać swoją ocenę takiego hipotetycznego wpływu za pomocą odpowiednich dowodów”.  Ważne – oprócz warunków ekonomicznych – będą więc również  kwestie o charakterze uczuciowym, a ponadto sposób ukształtowania atmosfery domowej, możliwości rozwoju  i inne kwestie nie mające charakteru majątkowego, które towarzyszą dziecku oraz kierunek, w jakim ulegną one zmianie na skutek ustania małżeństwa jego rozwodzących się rodziców (por. K. Flaga-Gieruszyńska, Ochrona dobra dziecka…).

Uchwała sądu

Konkretne stany faktyczne, które uzasadniać będą zastosowanie omawianej przesłanki negatywnej rozwodu wskazał w uchwale z dnia 18.03.1968 r. (III CZP 70/66) Sąd Najwyższy: „Uszczerbku dla małoletnich dzieci można się dopatrzyć w orzeczeniu rozwodu, gdy istniejący stan faktyczny nie pozwala na rozstrzygnięcie o sytuacji dzieci w sposób zapewniający zaspokojenie ich potrzeb materialnych i moralnych co najmniej w takim zakresie, w jakim potrzeby te zaspokajane są obecnie. Dotyczy to zwłaszcza wypadków, w których wspólna piecza faktyczna obojga rodziców jest w ustalonych okolicznościach konieczna i w pewnym zakresie wykonywana, a istniejące pomiędzy małżonkami stosunki nie rokują szans utrzymania tego stanu rzeczy po rozwodzie. Za wnioskiem, że dobro dzieci ucierpi wskutek rozwodu, może przemawiać nieustępliwe stanowisko małżonków co do sposobu wykonywania w przyszłości władzy rodzicielskiej, a zwłaszcza domaganie się każdego z rodziców, by dzieci powierzono jemu z wyłączeniem wszelkiej ingerencji drugiego małżonka. Dotyczy to w szczególności wypadków, gdy istnieją podstawy do przewidywania, że utrzymanie status quo w stosunkach wzajemnych rodziców będzie dla ich małoletnich dzieci bardziej korzystne”.

Wszystko zależeć będzie zatem od konkretnej sytuacji, ale jak już wyżej wspomniano, sytuacje tego rodzaju (tj. że utrzymanie statusu quo w stosunkach wzajemnych rodziców będzie dla dzieci bardziej konieczne, czy wspólna piecza faktyczna obojga rodziców będzie w ustalonych okolicznościach konieczna, a nie jest możliwa do utrzymania po rozwodzie) należą w praktyce do rzadkości.
 

Pomoc adwokata rodzinnego

Jeśli chcesz skonsultować swój pozew rozwodowy oraz szukasz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej rozwodu, to skontaktuj się z nami. Codziennie pomagamy naszym klientom w sprawach rozwodowych, proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania oraz świadczymy pomoc w kompleksowym procesie redukując stres naszych klientów związany z rozwodem do minimum. 

wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Wzór pozwu o rozwód
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii. 
ZOBACZ
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.