Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III

Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III

Joanna KoczurDr nauk prawnych, adwokat

Kończąc przegląd podstaw odpowiedzialności członków zarządu zawartych w Ustawie Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U.2020.1444 t.j. z dnia 2020.08.24), przeanalizować należy pod tym kątem jeszcze art. 296 k.k., penalizujący wyrządzenie spółce znacznej szkody majątkowej na skutek nadużycia przez członków zarządu spółki uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nadużycie uprawnień polega w tym przypadku na takim zachowaniu, które przekracza nadane członkowi zarządu spółki uprawnienia lub nawet pozostaje w ich ramach, lecz jest niezgodne z celem, dla którego zostały te uprawnienia nadane; z kolei niedopełnienie przez członka zarządu obowiązków polegać będzie na zupełnej bierności w sytuacji zachodzącej konieczności podjęcia działań lub też na podjęciu działań, które nie są wystarczające dla należytego wywiązania się ze spoczywających na sprawcy obowiązków (vide: M. Kulik [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2021, art. 296, teza 3). Omawiany czyn zabroniony ma charakter skutkowy – skutkiem jest tu wyrządzenie spółce znacznej szkody majątkowej (tj. takiej, która opiewa na kwotę przekraczającą 200 000 zł) i to zarówno w postaci rzeczywistego uszczerbku w majątku (damnum emergens), jak i utraconych zysków (lucrum cessans) – por. wyrok SN z dnia 6.03.2019 r., V KK 57/18 (LEX nr 2639899). Zachowanie sprawcy w ramach przestępstwa niegospodarności z art. 296 obejmuje kumulatywnie – jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w swym wyroku z dnia 2.12.2020 r. (sygn. akt II AKa 202/20, LEX nr 3113942) - następujące elementy:

- formalna powinność zachowania się sprawcy wobec pokrzywdzonego;

- nadużycie przez sprawcę swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków;

- powstanie znacznej szkody majątkowej, która jest wynikiem realizacji znamion czynnościowych przez sprawcę.

Pomiędzy wymienionymi wyżej elementami musi jednocześnie zaistnieć związek przyczynowy, a każdy z powyższych elementów musi być objęty umyślnością sprawcy – co najmniej w zamiarze ewentualnym. Zatem w sytuacji braku skutku w postaci wyrządzenia szkody majątkowej, przy jednoczesnym wypełnieniu przez sprawcę pozostałych znamion występku z art. 296 k.k. nie powinien on odpowiadać za usiłowanie tego przestępstwa (tak: I. Zgoliński [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020, art. 296). Trafnie też wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w swym wyroku z dnia 22.06.2017 r. (sygn. akt II AKa 69/17, LEX nr 2343404), iż dla zaistnienia przestępstwa z art. 296 k.k. nie wystarcza punktowanie niedociągnięć lub braków organizacyjnych, czy nawet konkretnych zaniedbań lub zaniechań, bowiem konieczne jest wykazanie, że stanowiły one niedopełnienie obowiązków oraz że pozostają one w związku przyczynowym z powstaniem szkody.

Opublikowano

Pozostałe artykuły tego autora

Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej?
Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej?
Po tym, jak pod koniec 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego polecił bankom, by te dążyły do zawierania z klientami ugód w sprawach...
Opublikowano: 2021-10-14
Polski Ład – czy warto rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o.?
Polski Ład – czy warto rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o.?
Polski Ład to społeczno-gospodarczy plan odbudowy gospodarki państwa po pandemii. Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych....
Opublikowano: 2021-08-27
Wyznaczono nowy termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów
Wyznaczono nowy termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów
W dniu 2 września 2021 roku Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie rozpozna istotne zagadnienia prawne przedstawione przez I Prezes SN, a...
Opublikowano: 2021-07-30
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część III
Kończąc przegląd podstaw odpowiedzialności członków zarządu zawartych w Ustawie ...
Opublikowano: 2021-05-26
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część II
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część II
Na podstawie przepisów KK członek zarządu może ponieść odpowiedzialność karną w ...
Opublikowano: 2021-02-12
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część I
Karnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – część I
Członkowie zarządu spółek handlowych niewątpliwie mogą ponosić odpowiedzialność ...
Opublikowano: 2020-10-13
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Mandaty w czasach epidemii – jak się odwołać?
Opublikowano: 2020-04-17
Areszt tymczasowy – ile może trwać i kiedy się go stosuje?
Areszt tymczasowy – ile może trwać i kiedy się go stosuje?
Tymczasowe aresztowanie należy do najbardziej dotkliwych środków zapobiegawczych...
Opublikowano: 2019-08-18
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.3)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.3)
Kończąc przegląd negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu...
Opublikowano: 2019-07-22
Rozwodzimy się! Ale co z dziećmi?
Rozwodzimy się! Ale co z dziećmi?
Rozwód to z pewnością traumatyczne przeżycie nie tylko dla rozwodzących się rodziców...
Opublikowano: 2019-06-22
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.2)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz.2)
Kontynuując przegląd negatywnych przesłanek...
Opublikowano: 2019-06-11
Kiedy cudzoziemiec musi opuścić kraj?
Kiedy cudzoziemiec musi opuścić kraj?
Przypadki, które uzasadniają wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca...
Opublikowano: 2019-06-05
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)
Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? (cz. I)
Z reguły jest tak, iż w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny...
Opublikowano: 2019-05-30
Obawa matactwa a stosowanie aresztu tymczasowego
Obawa matactwa a stosowanie aresztu tymczasowego
Obawa matactwa oskarżonego wskazuje na możliwość...
Opublikowano: 2019-05-16
Co powinieneś wiedzieć o ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
Co powinieneś wiedzieć o ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami...
Opublikowano: 2019-04-11
Kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu?
Kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu?
Sytuacje, w których przysługuje prawo do posiadania obrońcy z urzędu...
Opublikowano: 2019-04-04
Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska i jak podzielić majątek wspólny?
Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska i jak podzielić majątek wspólny?
Poruszamy kwestię ustania wspólności majątkowej małżeńskiej...
Opublikowano: 2019-03-25
SDE - System Dozoru Elektronicznego
SDE - System Dozoru Elektronicznego
Tytułowy SDE to nic innego niż skrót od systemu dozoru elektronicznego...
Opublikowano: 2019-03-08
Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?
Areszt wydobywczy – niewydolność wymiaru sprawiedliwości czy przykra konieczność?
Kolejny artykuł z zakresu tymczasowego aresztowania...
Opublikowano: 2019-01-18
Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice
Rozwód, a może separacja? - najważniejsze różnice
Czy znane sa Wam podstawowe różnice w zakresie skutków...
Opublikowano: 2018-12-20
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki – w świetle własnych badań...
Opublikowano: 2016-12-12

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.