Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92

Wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie z OC sprawcy

Jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny i zostałeś w nim poszkodowany warto powalczyć o należne Ci świadczenia odszkodowawcze.  Nawet jeżeli w jakimś stopniu przyczyniłeś się do wypadku, to także nie przekreśla Twoich szans na odszkodowanie i zadośćuczynienie. Przekonaj się ile możesz zyskać powierzając swoją sprawę profesjonalistom.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Każdemu poszkodowanemu w wypadku, za wyjątkiem osób ponoszących wyłączną winę za zdarzenie. Odszkodowanie przysługuje nawet jeżeli w określonym stopniu poszkodowany przyczynił się do powstania wypadku m.in. przechodząc w niedozwolonym miejscu, czy znajdując się w stanie nietrzeźwości. 

wypadek komunikacyjny

Jak wygląda likwidacja szkody na etapie przedsądowym?

Po tym jak doszło do wypadku istotnym jest możliwe szybkie zgłoszenie powstałej szkody do właściwego zakładu ubezpieczeń. Ważnym jest, aby przebieg zdarzenia szkodowego został należycie udokumentowany (fotografie z miejsca zdarzenia, dokumentacja medyczna,  notatka policyjna, oświadczenie o zdarzeniu drogowym - tutaj do pobrania wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym) Po zgłoszeniu szkody do właściwego zakładu ubezpieczeń, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Szkodę możesz zgłosić sam lub upoważnić do tego inną osobę np. adwokata, członka rodziny.

WAŻNE! Wysokość wypłaconych świadczeń na tym etapie zależy przede wszystkim od należytego sformułowania żądań i przedstawienia stosownej argumentacji oraz dowodów. Zadaniem prawnika w tej sytuacji będzie opracowanie wystąpienia na piśmie do zakładu ubezpieczeń, w którym sformułowane zostaną kompleksowo odpowiednie żądania (np. żądanie odszkodowania za poniesione koszty leczenia, zakupu lekarstw, przejazdów do lekarzy, zadośćuczynienie za krzywdę, renta wyrównawcza z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej czy zawodowej oraz inne) Doświadczony prawnik wie jak w należyty sposób formułować treść żądań, aby domagać się wszystkich należnych z tytułu wypadku roszczeń, w oparciu o aktualne przepisy, orzecznictwo sądów w podobnych sprawach oraz poglądy doktryny prawniczej.   W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Następnie ubezpieczyciel zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

Likwidacja szkody na etapie sądowym.

Jeżeli wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie odszkodowawcze nie odpowiada zgłoszonym żądaniom, możesz z powodzeniem złożyć pozew o zapłatę pozostałej żądanej kwoty. Istotnym udogodnieniem w tego rodzaju sprawach jest fakt, iż sprawa o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie toczyła się przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego, albo właściwym dla miejsca zaistnienia zdarzenia szkodowego, w zależności od wyboru poszkodowanego. Kolejnym ważnym elementem jest możliwość ubiegania się przez poszkodowanego o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w tym m.in. opłaty od pozwu, zaliczek na poczet opinii biegłych itp. 

Co jeżeli sprawca wypadku nie ma OC, zbiegł z miejsca zdarzenia, albo jest obcokrajowcem? 

Jeżeli sprawca wypadku nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC, wówczas za szkody powstałe na terytorium RP na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z kolei jeżeli sprawcą szkody jest obcokrajowiec, to wówczas odszkodowanie wypłaca Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Rekompensata za wypadek sprzed lat?

Roszczenie odszkodowawcze ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Natomiast, jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 


WAŻNE! W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zatem jeżeli początkowo nie zdawałeś sobie sprawy z poniesionego uszczerbku to bieg przedawnienia rozpoczyna się dopiero w chwili w której taką wiedzę powziąłeś (np. od daty diagnozy lekarskiej) Podobnie jeżeli nie wiedziałeś kto jest sprawcą wypadku, wówczas bieg przedawnienia biegnie od momentu powzięcia przez Ciebie wiedzy o sprawcy wypadku. 


Wzór oświadczenia o wypadku drogowym

wzór oświadczenia o wypadku drogowym

Wzór pochodzi z https://rf.gov.pl/files/wzory_10.pdf
Kontakt Zobacz również
Nasze usługi
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.