Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Daniel Gatner
Adwokat

Opublikowano: 2018-11-27

Tymczasowe aresztowanie - kiedy jego zastosowanie jest uzasadnione?

Najsurowszym środkiem zapobiegawczym w polskiej procedurze karnej jest tymczasowe aresztowanie. Czy wiesz, że w uzasadnieniach postanowień sądów o zastosowaniu tego środka zapobiegawczego, prócz ogólnikowego wskazania podstawy prawnej jego zastosowania, często brak jest uzasadnienia?
W kolejnych artykułach przybliżymy problematykę stosowania szczególnych przesłanek tymczasowego aresztowania – tak pozytywnych, jak i negatywnych. 
Zapraszamy do przeczytania artykułu w którym dowiecie się na czym polega pierwsza pozytywna przesłanka oraz kiedy może być faktycznie zastosowana. 

Uzasadniona obawa ucieczki - pozytywna przesłanka

Pierwszą z tzw. pozytywnych przesłanek stosowania aresztu tymczasowego – tzn. umożliwiających jego zastosowanie – jest uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego. Ma ona szczególnie zastosowanie wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu. Celem wprowadzenia tej przesłanki jest zabezpieczenie przebiegu postępowania tak, by zapewnić ustalenie tożsamości sprawcy, uniemożliwić mu ucieczkę oraz zapewnić jego udział w procesie.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego musi być konkretnie uzasadniona, wskazując na konkretne dowody i okoliczności (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998r. sygn. akt II Akz 336/98). Musi świadczyć o tym, że oskarżony podejmie próbę ucieczki lub że będzie się ukrywał (np. niezgłaszania się na Policję, opuszczanie miejsca zamieszkania bez zawiadamiania sądu) - sąd musi to udowodnić.

Brak możliwości ustalenia tożsamości

Jak najbardziej słusznym wydaje się stanowisko doktryny, iż brak możliwości ustalenia tożsamości sam przez się nie musi przemawiać za stosowaniem środków zapobiegawczych. W  szczególności tymczasowego aresztowania, jeżeli w okolicznościach konkretnej sprawy można ustalić, że oskarżony będzie do dyspozycji organu prowadzącego postępowanie. Oskarżony w sprawie karnej może np. być umieszczony w zakładzie opieki społecznej, czy w schronisku dla bezdomnych. Tak samo będzie w wypadku osób niemających w kraju stałego miejsca pobytu.

Wątpliwości budzi jednak postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach ( z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn.. akt II AKa 250/14), w którym stwierdza się, iż odbywanie kary pozbawienia wolności nie powoduje niecelowości tymczasowego aresztowania. Z wykonywaniem tej kary związane są bowiem inne rygory niż ze stosowaniem tymczasowego aresztowania. Uzyskanie przepustki, przerwy w karze, czy nawet warunkowego przedterminowego zwolnienia, to okoliczności, które mogą umożliwić oskarżonemu ucieczkę lub ukrycie się. To chyba wniosek zbyt daleko idący… Obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego nie ma tu żadnego uzasadnienia i na jej poparcie brak jest dowodów. Również postanowienie Sądu Apelacyjnego (z dnia 13 lutego 2014r., sygn. akt II Akz 42/14) budzi wątpliwości co do istnienia uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrywania się oskarżonego. Sąd stwierdza w nim bowiem, iż osoby prowadzące tzw. koczowniczy (wędrowny) tryb życia, nie dysponujące lokalem mieszkalnym, ani nie wykonujące pracy, ani też nie utrzymujące bliskich więzi rodzinnych, mają znacznie większą łatwość i sposobność do zmiany miejsca swego pobytu. W takiej sytuacji sygnalizowana przez sąd I instancji obawa, że podejrzany ukryje się w celu uniknięcia grożącej mu odpowiedzialności i będzie nieosiągalny dla wymiaru sprawiedliwości jest poważna. Niczego w tym nie zmienia, że podejrzany wcześniej nie podejmował takich zachowań, skoro został on zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu, którego dotyczy postępowanie. Wykluczyłoby to możliwość podjęcia przezeń działań destabilizujących postępowanie.

Kiedy sąd może zastosować tymczasowe aresztowanie

Podsumowując, aby sąd mógł zastosować tymczasowe aresztowanie na podstawie przesłanki mówiącej o uzasadnionej obawie ucieczki lub ukrycia się oskarżonego (art. 258 par. 1 pkt. 1), musi posiadać konkretne dowody na to, że oskarżony będzie próbował uciec lub że będzie się ukrywał i nie wystarczą tu same przypuszczenia sądu, że tak właśnie będzie. Orzecznictwo pokazuje jednak, że przesłanka ta jest zbyt rygorystycznie traktowana, skoro nawet odbywanie kary pozbawienia wolności nie wyklucza zastosowania tymczasowego aresztowania. O zbyt szerokim rozumieniu omawianej przesłanki świadczy także fakt, iż w orzecznictwie już samo prowadzenie przez oskarżonego wędrownego trybu życia, niewykonywanie przez niego pracy czy brak utrzymywania bliskich więzi rodzinnych stanowi dla sądu podstawę, by domniemywać, iż oskarżony będzie ukrywał się pomimo, iż nigdy wcześniej tego nie czynił. Takie podejście jest niewłaściwe i wymóg prawidłowego uzasadnienia obawy ucieczki lub ukrywania się oskarżonego nie został tu spełniony. 
Wszystko to skłania do wniosku, iż pierwsza przesłanka pozytywna tymczasowego aresztowania nie zawsze jest stosowana prawidłowo. Często jej zastosowanie ma charakter czysto asekuracyjny i niepoparty żadnymi dowodami.

Adwokat - sprawy karne

Jeśli Twój bliski został  aresztowany i potrzebujesz pomocy doświadczonego adwokata karnego to skontaktuj się z nami niezwłocznie. Pomoc dla tymczasowo aresztowanych to jedna z naszych specjalizacji. Nasze kancelarie adwokackie w Katowicach i Bielsku-Białej udzielą niezbędnej porady prawnej oraz kompleksowo poprowadzą sprawę karną. Czas działa na niekorzyść aresztowanego. 
 
wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii. 
ZOBACZ
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.