Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 33 474 02 92
Daniel Gatner
Adwokat

Opublikowano: 2019-07-04

Po co mi adwokat w sprawie karnej?

Pomoc adwokata w sprawach karnych to jedna z jego podstawowych czynności zawodowych. Adwokat z odpowiednim doświadczeniem zawodowym i podejściem w sprawach karnych może okazać się nieocenionym wsparciem, co w efekcie pozwoli:
 • uniknąć Ci podjęcia błędnych decyzji skutkujących poważnymi konsekwencjami;
 • ograniczyć Ci i Twoim bliskim niepotrzebnych nerwów i stresu;
 • właściwie zdefiniować potrzebne w sprawie dowody;
 • właściwie zinterpretować zebrany w sprawie materiał dowodowy;
 • zminimalizować ewentualną dolegliwość karną w postaci np. wynegocjowania korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze;
 • odwołać się od decyzji organów ścigania z jakimi się nie zgadzasz i zweryfikować ich słuszność przed sądem;
 • przygotować stosowne wnioski o umorzenie postępowania, czy na etapie sądowym o uniewinnienie, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy;
 • zrealizować w pełni Twoje fundamentalne prawa jakimi są prawo do obrony i domniemanie niewinności. 

Co to jest sprawa karna?

Sprawa karna najprościej rzecz ujmując to postępowanie, jakie toczy się w oparciu o przepisy określonych ustaw karnych opisujących poszczególne rodzaje czynów zabronionych i zmierzające do osądzenia sprawcy takiego czynu zabronionego. 

Kiedy i kto może skontaktować się z adwokatem oraz udzielić upoważnienia do obrony?

Co istotne, kontakt z adwokatem powinien mieć miejsce niezwłocznie po otrzymaniu wezwania celem przesłuchania w charakterze podejrzanego lub powzięcia informacji, że postępowanie karne może zostać wszczęte przeciwko Tobie, a także niezwłocznie po zatrzymaniu danej osoby. Naturalnie mowa tutaj o sprawach, w których postępowanie toczy się już, albo możemy z wysokim prawdopodobieństwem przypuszczać, iż będzie się toczyło przeciwko określonej osobie czy osobom.  Wówczas adwokat będzie wprowadzony w sprawę od samego początku, co pozwoli uniknąć wielu błędów jakie może nieświadomie popełnić osoba podejrzana, a także będzie w stanie przygotować najlepszą dla danej sytuacji taktykę obrończą oraz w efekcie pomóc najbardziej efektywnie. 

Adwokat po otrzymaniu stosownego upoważnienia do obrony podpisanego przez Ciebie osobiście lub inną osobę, co musisz później potwierdzić (jeżeli jesteś pozbawiony wolności, zatrzymany, tymczasowo aresztowany) przystępuje formalnie do sprawy w charakterze obrońcy, może podjąć kontakt z właściwą jednostką Policji, prokuratury w zależności, gdzie prowadzona jest sprawa, zapoznać się z aktami sprawy, wykonać jej fotokopie i dokonać jej analizy. Istotne jest to, że ustanowiony w sprawie adwokat będzie otrzymywał stosowne informacje od organu ścigania prowadzącego Twoją sprawę o terminach i rodzajach czynności podejmowanych w sprawie. Adwokat karny będzie naturalnie mógł wziąć udział w czynnościach przesłuchania jako Twój obrońca, zadawać pytania, dbać o zgodne z procedurą protokołowanie przebiegu czynności procesowej, składać stosowne wnioski mające na celu zapewnić ochronę Twoich praw i interesów jako podejrzanego, a po trafieniu aktu oskarżenia do sądu jako oskarżonego. 

adwokat w sprawach karnych


Kto ustanawia obrońcę, jeżeli dana osoba jest pozbawiona wolności i ma ograniczony kontakt? 

W praktyce często dochodzi do sytuacji w których osoba potrzebująca pomocy w sprawie karnej nie może ustanowić adwokata osobiście, ponieważ została zatrzymana przez Policję, tymczasowo aresztowana lub wykonuje już karę pozbawienia wolności. Wówczas poszukiwanie adwokata spoczywa na osobach z najbliższego otoczenia danej osoby. 

Jak wynika bowiem z art. 83 § 1 kodeksu postępowania karnego obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Zgodnie z § 2 tego artykułu, upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.

Kiedy osoba potrzebująca pomocy adwokata nie może ustanowić go samodzielnie, do Kancelarii Adwokackiej może zgłosić się inna osoba i wcale nie musi być to osoba najbliższa, a na przykład kolega lub przyjaciel. Wówczas organ procesowy ma obowiązek powiadomienia o tym oskarżonego/podejrzanego, który zachowuje prawo do zmiany obrońcy na innego, samodzielnie wybranego i umocowanego przez oskarżonego. Ustanowienie obrońcy przez inną osobę ma zatem charakter tymczasowy, gdyż oskarżony musi ten wybór zaakceptować.

Jaka jest rola adwokata w postępowaniu karnym?

Zadaniem adwokata w toku postępowania karnego występującego w charakterze obrońcy jest przede wszystkim działanie na korzyść swojego Klienta, składanie różnego rodzaju pism procesowych prezentujących stanowisko obrońcy w sprawie na każdym jej etapie. Istotnymi są w szczególności:
 • wniosek o udostępnienie akt postępowania;
 • wnioski dowodowe mające na celu przesłuchanie określonych świadków, zwrócenia się o określone dokumenty czy przedłożenie potrzebnych dokumentów, sporządzenie opinii przez biegłych sądowych;
 • zastrzeżenia i uwagi do wydanych opinii biegłych, wnioski o innego biegłego;
 • zażalenie na decyzje organów ścigania z którymi się nie zgadzasz m.in. na zatrzymanie, przeszukanie, zabezpieczenie, zastosowanie aresztu tymczasowego, poręczenia majątkowego, dozoru policji czy zakazu opuszczania kraju, zażalenie na zatrzymanie prawo jazdy oraz wiele innych;
 • wniosek o umorzenie postępowania. 
W przypadku wydania decyzji przez organ ścigania prowadzący Twoja sprawę, z którą się nie zgadzasz, Twój obrońca może sporządzić, wnieść i popierać stosowne odwołanie. 

Na etapie sądowym, kiedy akt oskarżenia czy wniosek o ukaranie, trafił już do sądu, adwokat bierze udział w rozprawie, ma możliwość zadawania pytań świadkom, biegłym, innym stronom postępowania, składania zastrzeżeń, wniosków. Może składać oświadczenia procesowe ustnie do protokołu z rozprawy, a na koniec podsumowuje ustnie, pisemnie całe postępowanie, zgromadzone materiały dowodowe w tzw. mowie końcowej. wzór pisma procesowego

Wzór Pisma Procesowego

Wzór wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Ściągnij i wypełnij samodzielnie wniosek przygotowany przez adwokatów naszej kancelarii. 
ZOBACZ
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Gatner & Gatner Kancelaria Adwokacka. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.