Szybki kontakt z kancelarią
Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 606 485 975

Wsparcie prawne przedsiębiorcy - prawo w biznesie


A. Stała, miesięczna opieka prawna
B. Tworzenie i analiza umów handlowych
C. Ocena prawna ryzyka przedsięwzięcia
D. Negocjacje handlowe
E. Reprezentacja przedsiębiorcy w sądzie- sprawy gospodarcze
F. Dochodzenie i windykacja należności
G. Rejestracja spółek
H. Deweloperzy, nieruchomości
I. Zamówienia publiczne


A. Stała, miesięczna opieka prawna

Usługi Kancelarii na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą czy to w formie jednoosobowej działalności, start-up czy spółki świadczone są w ramach stałej współpracy prawników Kancelarii Adwokackiej Gatner & Gatner z przedsiębiorcą na podstawie abonamentowej umowy współpracy ze stałym, miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym ustalanym indywidualnie w zależności od rodzaju usług i potrzeb przedsiębiorcy. Model ten pomaga Ci zoptymalizować stałe koszty w swojej firmie, i mieć pewność tego że bez względu na ilość pracy prawnika, poniesiesz co miesiąc te same wydatki.


B. Tworzenie i analiza umów handlowych

Oprócz tego, iż na co dzień jesteśmy adwokatami, dobrze orientujemy się w sferze codziennego funkcjonowania biznesu. Jako prawnicy i odpowiedzialni przedsiębiorcy aktywnie uczestniczymy w obrocie gospodarczym i transakcjach handlowych. Dlatego rzeczywistość biznesową naszych Klientów traktujemy także jako swoją. Jedną z istotniejszych obszarów praktyki Kancelarii Gatner & Gatner z siedzibą w Katowicach i Bielsku-Białej jest świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych.

Nasza działalność skupia się w szczególności na pomocy przy:
 1. Sporządzaniu i analizie wszelkiego rodzaju umów handlowych w tym także w języku angielskim;
 2. Zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, w tym sporządzenie umów/statutów spółek i rejestracja w rejestrze przedsiębiorców;
 3. Obsłudze korporacyjnej organów spółek kapitałowych (organizacja formalno-prawna zarządu, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników);
 4. Przeprowadzaniu audytu prawnego spółek kapitałowych (due diligence).


C. Ocena prawna ryzyka przedsięwzięcia. Ochrona przed tzw. wrogim przejęciem firmy

Podejmowane przez przedsiębiorców decyzje biznesowe w szczególności inwestycyjne czy kontraktowe prowadzą niejednokrotnie do poważnych konsekwencji ekonomicznych w firmie. Naturalną konsekwencją rozwoju firmy jest zwiększenie jej potencjału poprzez poszukiwanie inwestorów zewnętrznych albo zainteresowanie inwestorów Twoją działalnością chcących dobrze ulokować kapitał. Otrzymałeś ciekawą propozycję od potencjalnego inwestora jednak nie jesteś pewien intencji inwestora i chciałbyś uniknąć ryzyka przejęcia Twojego biznesu bezpiecznie rozwijając swoją działalność?

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Gatner & Gatner pomogą Ci przeanalizować potencjalne ryzyka umowy inwestycyjnej. Pomożemy Ci podjąć bezpieczną dla Twojej działalności decyzję w oparciu o:
 • analizę dokumentów inwestorskich pod kątem zagrożenia tzw. wrogim przejęciem (ang. hostile takover) firmy i zaproponowania wdrożenia mechanizmów obronnych;
 • negocjacje warunków inwestycji;
 • określenie konkretnego sposobu zabezpieczenia Twojego majątku i marki (brandu);
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego modelu inwestycji.


D. Negocjacje handlowe


Adwokaci Kancelarii Gatner & Gatner biorą czynny udział w negocjacjach handlowych reprezentując w nich interesy swoich Klientów. Wynajęty w tym celu adwokat zapoznaje się drobiazgowo z przedmiotem negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem zakładanego przez przedsiębiorcę celu, ale także specyfiką działalności Klienta jak i jego  kontrahenta. Po przedstawieniu Klientowi możliwych wariantów przebiegu negocjacji, omawiana jest ich taktyka, ewentualne zagrożenia dla Klienta oraz zakładany rezultat. Dzięki fachowemu, merytorycznemu wsparciu adwokata, Klient zyskuje cennego sojusznika w swoich negocjacjach co zdecydowanie wzmacnia jego pozycję w oczach kontrahenta jako silnego i świadomego partnera biznesowego, a przede wszystkim pomaga zminimalizować ryzyko podjęcia błędnej decyzji. Adwokaci Kancelarii korzystają ze sprawdzonych już w swojej 10 letniej praktyce wypróbowanych technik negocjacyjnych, zakładających osiągnięcie najbardziej korzystnego dla Klienta rozwiązania biznesowego. Nadrzędnym celem negocjacji z udziałem naszego adwokata jest zawarcie jak najkorzystniejszej transakcji handlowej, zarówno z punktu widzenia biznesowego jak i prawnego.
  

E. Reprezentacja przedsiębiorcy w sądzie - sprawy gospodarcze


Nasza działalność w tym zakresie skupia się w szczególności na reprezentacji interesów naszych Klientów biznesowych przed sądami. Pomagamy odzyskać ich należności pieniężne, odszkodowanie umowne, zarejestrować spółkę, poprowadzić sprawę kiedy wystąpiono przeciwko nim z pozwem lub zawrzeć stosowną ugodę sądową. Prowadzimy spory sądowe z zakresu prawa spółek handlowych.F. Dochodzenie i windykacja należności


Źródłem najczęstszych problemów każdego przedsiębiorcy są trudności płatnicze spowodowane nierzetelnością kontrahentów. Celem uniknięcia problemów z zapłatą za sprzedane towary czy usługi, najlepiej na bieżąco monitorować aktualne saldo zadłużenia a co najważniejsze w porę reagować na przeciągającą się zwłokę. Kancelaria z powodzeniem prowadzi szereg działań windykacyjnych na rzecz swoich Klientów zmierzając do tego, aby zaległe należności zostały jak najszybciej spłacone a interes Klienta w pełni zaspokojony.

Korzystając z przysługujących instrumentów prawnych negocjujemy z dłużnikami spłatę zadłużenia jeszcze przed wdawaniem się w spór sądowy co znacznie skraca proces windykacji, czyni go najtańszym z możliwych i najbardziej korzystnym dla każdej ze stron. W razie potrzeby reprezentujemy naszych Klientów w każdym możliwym sporze sądowym o zapłatę po czym nadzorujemy i wspieramy postępowanie egzekucyjne.

Działania windykacyjne Kancelarii na etapie przedsądowym obejmują:
 1. sporządzanie i wysyłanie dłużnikom wezwań do zapłaty 
 2. opracowywanie dla naszych Klientów miesięcznych zestawień/raportów/ wyegzekwowanych i pozostałych do zapłaty należności
 3. bieżące monitowanie należności dłużników
 4. negocjacje z dłużnikami i zawieranie ugód na etapie przedsądowym .

Z kolei na etapie sądowym działania Kancelarii polegają na:
 1. przygotowaniu i złożeniu do właściwego sądu pozwu o zapłatę przeciwko dłużnikowi oraz reprezentację prawną wierzyciela w postępowaniem sądowym do momentu jego prawomocnego zakończenia
 2. podejmowaniu wszelkich czynności procesowych zmierzających do efektywnego zadoścuczynienia żądaniu pozwu tj. wydania wyroku, nakazu zapłaty.

W oparciu o stosowny tytuł wykonawczy, w postępowaniu egzekucyjnym Kancelaria:
 1. przygotowuje i składa do właściwego miejscowo komornika wniosek egzekucyjny
 2. reprezentuje wierzyciela w całym postępowaniu egzekucyjnym
 3. pozostaje w kontakcie i współpracy z właściwym komornikiem sądowym czuwając nad prawidłowym przebiegiem czynności egzekucyjnych z majątku dłużnika
 4. monitoruje i wspomaga na bieżąco działania komornicze zmierzając do pełnej spłaty należności przez dłużnika
 5. informuje na bieżąco wierzyciela o stanie i przebiegu egzekucji za pośrednictwem dedykowanego programu komputerowego.G. Rejestracja spółek

Powszechność obrotu gospodarczego którego najczęstszymi uczestnikami są spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) sprawia, że wiedza z zakresu tworzenia tych podmiotów jest niezwykle potrzebna, a w zasadzie niezbędna przedsiębiorcom. Pomysł na własny biznes, oraz rozwój istniejącego wymagają dobrze zaplanowanej struktury organizacyjnej spółki. Pomagamy wybrać naszym Klientom, najlepszą dla ich konkretnego profilu działalności gospodarczej formę prawną jej funkcjonowania.

Wszyscy prawnicy Kancelarii, z których pomocy mogą Państwo skorzystać zarówno w Bielsku-Białej, jak i Katowicach, posiadają biegłą i praktyczną wiedzę z zakresu zakładania spółek osobowych i kapitałowych, dlatego z powodzeniem pomogą Państwu w założeniu i przejściu przez procedurę rejestracyjną spółki z o.o. lub innej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a także stowarzyszenia czy fundacji.

Zapewniamy:
 1. Fachową pomoc adwokata przy wypełnianiu formularzy rejestrowych,
 2. Analizę lub opracowanie nowej umowy spółki lub statutu z uwzględnieniem profilu danej działalności
 3. Pomoc prawną w stworzeniu instrumentów zapewniających bezpieczeństwo prowadzonej działalności 
 4. Opiekę i nadzór prawny nad całym procesem rejestracji spółki, stowarzyszenia czy fundacji do momentu prawomocnego uzyskania wpisu we właściwym rejestrze.
 5. Reprezentację prawną Klienta przed sądem rejestrowym.H. Deweloperzy, nieruchomości


Obrót i zarządzanie nieruchomościami oraz poprzedzający je proces inwestycyjny wymagają szczególnej wrażliwości i wyobraźni prawnej. Kancelaria Gatner & Gatner doradza podmiotom inwestującym w nieruchomości oraz ich użytkownikom. Prowadzimy nadzór prawny nad każdym etapem inwestycji, począwszy od zakupu gruntu, poprzez pozyskanie właściwego finansowania, pozwoleń, na zarządzaniu inwestycją skończywszy.

W zakresie usług Kancelarii w tej specjalizacji mieści się przede wszystkim:
 1. analiza, opracowanie stosownych umów na realizację przedsięwzięcia, budowlanych, wykonawczych
 2. przygotowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, deweloperskich oraz nadzór nad przestrzeganiem ich postanowień po zakończonej inwestycji lub na jej końcowym etapie
 3. doradztwo prawne świadczone deweloperom a także nabywcom mieszkań deweloperskich
 4. udział w negocjacjach umów najmu, dzierżawy obiektów biurowych, przemysłowych i handlowych
 5. udział w transakcjach związanych z nabywaniem nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych
 6. ochrona prawna inwestora połączona z kompleksową obsługą korporacyjną w przypadku spółek kapitałowych
 7. reprezentacja prawna inwestora, wykonawcy przedsięwzięcia w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie pozyskania stosownych pozwoleń wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
 8. reprezentacja sądowa w sprawach spornych z zakresu procesu budowlanego
 9. pomoc prawna w zarządzaniu nieruchomościami.

Zamówienia publiczne


Kancelaria Adwokacka Daniela Gatnera doradza wykonawcom biorącym udział w przetargach publicznych objętych prawem zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem wykonawców z branży nowych technologii. Doradztwo prawne kancelarii obejmuje opiniowanie i opracowywanie dokumentacji przetargowej, sporządzanie stosownych opracowań w ramach procedury tzw. self cleaning, opiniowanie SIWZ pod kątem zasady równego traktowania, sporządzanie umów wykonawczych, a także z podwykonawcami, kierowanie zapytań o udzielenie stosownych wyjaśnień do zamawiających. Reprezentujemy naszych Klientów także w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych (sporządzenie odwołania, reprezentacja wykonawcy na rozprawie odwoławczej przed KIO).


Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Kancelaria Zubek Gatner Anweiler przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Nasze usługi
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Kancelaria Zubek Gatner Anweiler przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

PLEN

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.